Warunki uczestnictwa Akademia Professional Coaching Bydgoszcz

 

Akademia Professional Coaching

Miejsce: Bydgoszcz

 

 • Formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w Akademii. Jego przesłanie poprzez stronę internetową jest warunkiem uczestnictwa w Akademii.
 • Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
 • Opłata za udział w Akademii wynosi: 4552,85 PLN netto + 23% vat (5600 PLN brutto) za jedną osobę.
 • Opłatę za udział w Akademii należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Personel System nr: 31 1140 2017 0000 4602 0358 8993 prowadzony przez MultiBank, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko uczestnika oraz termin i tytuł oferty. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w Akademii, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz dokument potwierdzający udział w formie zaświadczenia, zgodny z wymogami ICF.
 • Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca na Akademii jest wpłata 300 PLN brutto. Pozostała wpłata:
  • przy płatności w czterech równych ratach, każda płatna na minimum 7 dni przed planowanych terminem zjazdu, w wysokości 1138,22 PLN netto + 23% vat  czyli 1400 PLN brutto rata pierwsza, druga i trzecia, oraz 1100 PLN brutto rata czwarta.
  • przy płatności jednorazowej pozostała wpłata 5300 PLN brutto płatna na minimum 7 dni przed planowanych terminem pierwszego zjazdu.
 • Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia Akademii w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 5 dni przed planowanym rozpoczęciem Akademii.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Akademii na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Akademii, pierwsza wpłata nie ulega zwrotowi.
 • W przypadku odwołania szkolenia z winy Personel System, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Akademii spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Ze względu na fakt, że realizowany podczas Akademii program: Professional Coaching posiada aprobatę ICF, jak również z uwagi na metodykę prowadzonych zajęć obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Obowiązkowe jest również wykonywanie pomiędzy zjazdami zadań indywidualnych zlecanych przez prowadzącego. Uczestnik zobowiązuje się także do aktywnego udziału w zajęciach oraz sporządzenia  raportu końcowego z przeprowadzonego podczas akademii procesu coachingowego.
 • Wysłanie zgłoszenia na adres Personel System jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Personel System do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
 • Przesłanie formularza zgłoszenia online oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Personel System z siedzibą w Bydgoszczy. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.